POMOC STYPENDIALNA

W naszym liceum młodzież może skorzystać z kilku form pomocy stypendialnej. Można ją otrzymać za wyniki w nauce, sporcie lub z przyczyn materialnych.

  

  1. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie śląskim – „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
  2. Stypendia motywacyjne:
  • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
  • stypendium Prezesa Rady Ministrów
  • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
  1. Stypendium „Tyskie Orły” – za  wybitne wyniki w nauce lub sporcie
  2. Stypendium szkolne – kryterium dochodowe
  3. Zasiłek szkolny – przypadki losowe

 

Szczegóły pomocy dostępne są na stronie Tyskiego Portalu Oświatowego w zakładce stypendia i zasiłki.

Post Author: