PROJEKTY UNIJNE

Projekt „SZKOŁA SZANS. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów.”Projekt realizowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach SPO-RZL 8/2.1a/2006.

OKRES REALIZACJI

01.03.2007 – 30.04.2008

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Działania w ramach projektu miały na celu wdrożenie programów rozwojowych szkół tyskich. W każdym programie zaplanowane były działania w trzech różnych obszarach merytorycznych: zapewnienie uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem), umożliwienie zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej oraz współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

W naszym liceum w ramach projektu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne z wielu przedmiotów ścisłych, przyrodniczych oraz humanistycznych, organizowano wyjazdy, zakupiono pomoce dydaktyczne (między innymi: laptop, atlasy, kserokopiarkę, aparat fotograficzny, rzutnik multimedialny)

ponad 300 beneficjentów

szkołaprzyszłosci 

Projekt „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych” Projekt realizowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach POKL 9.1.2/2010.

OKRES REALIZACJI

01.01.2011 – 31.12.2012

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Działania w ramach projektu miały na celu podniesienie jakości procesu kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów poprzez wsparcie ich rozwoju w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły, który pomoże zlikwidować zdiagnozowane bariery.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów kluczowych: matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii, języka angielskiego i niemieckiego; organizowano wyjazdy po województwie śląskim w ramach edukacji regionalnej oraz na warsztaty biochemiczne na Uniwersytet Śląski. Swoje podwoje otworzyło Szkolne Centrum Kariery oferujące porady doradcy zawodowego. Zakupiono  pomoce dydaktyczne (między innymi: laptopy, drukarki, kserokopiarkę, rzutnik multimedialny, gabloty, licznik radioaktywności, miernik dźwięku, mikroskop z kamerą, telewizory z DVD). Powstała strona internetowa o projekcie, kilka posterów i prezentacji opisujących działania prowadzone w ramach projektu, wydano 4 numery gazetki SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI.

6 grudnia 2012 roku odbyło się uroczyste zakończenie, na którym koordynatorka projektu Małgorzata Leszczyńska – Kloc  podsumowała działania projektowe.

502 beneficjentów

Post Author: Administrator