GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

            24.06.              12.00 – 14.00

            27.06.              10.00 – 13.00

            1.07.                10.00 – 13.00

            8.07.                10.00 – 13.00

            11.07.              10.00 – 13.00

            12.07.              10.00 – 13.00

            13.07.              12.00 – 15.00

W pozostałe dni robocze (28 – 30.06. oraz 4 – 7.07.) dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 13.00.

 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych: 20 lipca 2022 r.,  godz. 9.00
 • Przyjmowanie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginałów zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz pozostałych dokumentów wymaganych w rekrutacji*:

            21.07.              10.00 – 13.00

            22.07.              10.00 – 13.00

            25.07.              10.00 – 13.00

            26.07.              10.00 – 13.00

            27.07.              10.00 – 13.00

            28.07.              12.00 – 15.00

 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych: 29 lipca 2022 r.,  godz. 14.00

*)         DOKUMENTY WYMAGANE W REKRUTACJI:

 • Kwestionariusz osobowy.
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Karta zdrowia.
 • Zgoda na objęcie ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną.
 • Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o chęci uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki.
 • Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
 • Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w szkole.
 • Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów dotyczące przekazywania informacji o podejrzeniach dotyczących podejmowania przez córkę lub syna zachowań ryzykownych (m.in. kontakt z substancjami psychoaktywnymi).
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów niepełnosprawnych.
 • Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dotyczy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii).
 • Zaświadczenie o chorobie przewlekłej.
 • Informacja dotycząca postępowania z uczniem chorym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności.

Post Author: Administrator