REGULAMIN KONKURSU POSŁUCHEJ NASZYJ GODKI

REGULAMIN KONKURSU POSŁUCHEJ NASZYJ GODKI

 1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich tyskich szkół ponadgimnazjalnych oraz 7 i 8 klas szkół podstawowych.
 3. Każdy uczeń może wybrać jedno słowo z gwary śląskiej i uzasadnić swój wybór.
 4. Każdy uczeń może wybrać tylko jedno słowo do opisania.
 5. Prace w formacie Word należy przysyłać na adres: bibliotekanorwid@gmail.com do 30 listopada 2018 roku. W temacie wiadomości należy wpisać: Posłuchej naszyj godki.
 6. Zwycięscy zostaną wyłonieni przez komisję konkursową i poinformowani o wyborze drogą mailową lub telefonicznie.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone 11 grudnia 2018 roku podczas uroczystej akademii, która odbędzie się w II Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach.
 8. Dla wyróżnionych autorów najciekawszych i najbardziej kreatywnych wypowiedzi przewidziane są nagrody.
 9. Wypełnione i zeskanowane zgody prosimy przesłać wraz z pracą konkursową .

 

Klauzula informacyjna

 1. Udział w konkursie Posłuchej naszyj godki jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych
  w celu i zakresie wymaganym do realizacji konkursu Posłuchej naszyj godki. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w w/w konkursie.
 2. W ramach konkursu Posłuchej naszyj godki przetwarzane są dane osobowe w zakresie:

– imienia, nazwiska, wieku, szkoły, telefonu, adresu email,

– wykorzystania wizerunku dla celów promocyjnych organizatora,

– rejestracji występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach i w różnym czasie przez organizatora,

– nieodpłatnego utrwalenia i publikacji wizerunku w materiałach informacyjnych
i promocyjnych Organizatora, w tym rezygnację z honorarium za wykonanie utworu.

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie konkursu jest Organizator.
 2. Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany.
 3. Okres przetwarzania danych wynosi 5 lat od momentu ogłoszenia wyników.
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.
 5. Dodatkowych Informacji w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udziela organizator lub Inspektor Ochrony Danych pod adresem iod.2lo@oswiata.tychy.pl

DEKLARACJA UCZESTNIKA/OPIEKUNA

Post Author: