UCZCILIŚMY 75. ROCZNICĘ NAPAŚCI ZWIĄZKU SOWIECKIEGO NA POLSKĘ

  1. września klasa 2d uczestniczyła w uroczystej mszy świętej, którą celebrował abp Wiktor Skworc w kościele pw. Świętego Krzysztofa. Obecny był Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba oraz młodzież tyskich szkół wraz z pocztami sztandarowymi. Obchody zorganizował tyski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Dzień wcześniej klasa 1d złożyła kwiaty na grobach ofiar II wojny światowej.Zebranie Rady Rodziców

22 września (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali nr 9 odbędzie się zebranie Rady Rodziców. Zapraszamy przedstawicieli rad oddziałowych.
Konkurs na logo

Rysunek1
ODBYŁY SIĘ PIERWSZE WYWIADÓWKI 9 i 10 września

Dziękujemy wszystkim rodzicom za liczne przybycie, w szczególności rodzicom uczennic i uczniów klas pierwszych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie uwagi i miłe słowa. Liczymy na współpracę i zapraszamy ponownie.
Wiadomości

„Wyprawka szkolna”
W roku szkolnym 2014/2015 prawo do dofinansowania zakupu podręczników posiadają następujący uczniowie naszej szkoły:
1) słabowidzący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest jedna wymieniona wcześniej, posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) uczniowie uczęszczający do klasy III, spełniający kryterium dochodowe – 539,00 zł/osobę netto w rodzinie,
3) uczniowie klas III, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, ale znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej).
Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły i wypełniony złożyć do dnia 18 września 2014 r. do dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu (faktura, paragon) lub oświadczenie wnioskodawcy o zakupie podręczników.

Zebrania rodziców
Zapraszamy rodziców uczniów klas I – III na sptkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami w następujących terminach:
- 9 września o godz. 17.00- rodziców uczniów klas I,
- 10 września – rodziców uczniów klas II (godz. 16.30) i III (godz. 17.15).